Ledengearkomste fan woansdei 6 febrewaris 2019.

190206_notulen_ledengearkomste.pdf