Historie

De eerste 75 jaar

De begrafenisvereniging “De Laatste Eer” werd op dinsdag 25 juni 1929 opgericht en deze oprichtingsvergadering werd gehouden in de Bewaarschool en begon om 7 ½ uur.

De voorzitter van het voorlopige bestuur, de Edel Achtbare Heer Burgemeester Vercouteren, kon deze avond 41 aanwezigen welkom heten. Tijdens de vergadering werden in het bestuur gestemd: de heren J. Leeuwen, W .Dam, M. Wijnia, T. de Jong en H. Risselada. Als bodes hadden zich aangemeld, de heren H. Haagsma en J. Koopmans. Bij stemming werd eerstgenoemde als bode gekozen en als hulpbode de heer J. Koopmans. Tevens waren er 16 dragers en 2 klokkenluiders.

Op voorstel van de heer R. van der Goot werd Zijne Edel Achtbare Heer de Burgemeester met algemene stemmen gekozen tot Ere Voorzitter der opgerichte vereeniging. De bestuurssamenstelling is als volgt: voorzitter M. Wijnia, secretaris T. de Jong, penningmeester H. Risselada en de heren J. Leeuwen en W. Dam als overige bestuursleden. Het ledental ten tijde van de oprichting was 143.

In het 1e jaar werden er diverse reglementen en afspraken gemaakt. O.a. werd er gesproken over het vervoer per lijkkoets van de overledene naar b.v. Tjerkgaast of Wijckel. De fa. Teernstra uit Balk kon dit verzorgen voor fl. 10, – naar Wijckel en voor fl. 12,50 naar Tjerkgaast, exclusief de tol. De fa. Hielkema uit Huisterheide vroeg voor beide plaatsen fl. 15, -, zodat het vervoer gegund werd aan de fa. Teernstra uit Balk. Van de diaconie van de hervormde gemeente kon de draagbaar en de kleden gehuurd worden. Het toenmalige bestuur vond het echter zeer belangrijk dat de bode “een geschreven kwitantie” aanbood aan de nabestaanden, tijdens de contante betaling. Tevens werden er renteloze aandelen verkocht onder de leden.

In het verslag van de bestuursvergadering van 18 januari 1932 lezen we dat de nog 57 aanwezige aandelen, vertegenwoordigende een bedrag van fl. 142,50 , werden uitgekeerd.

In 1933 werd de contributie voor het 1e halfjaar (de wintertijd) met 25 cent verlaagd. Ook werden er begrafenissen verzorgd voor niet-leden. Van de nabestaanden werd dan een bijdrage gevraagd van fl. 10, – voor de gemaakte kosten. De heer R. van der Goot stelde voor, om de bode te voorzien van een steek en een lange jas. De vergadering ging hiermee niet akkoord.

In 1938 kon de vereniging 30 nieuwe leden verwelkomen, want velen hadden de leeftijd van 21 jaar bereikt. Op de ledenvergadering werd door de heer F. Deinum gevraagd of het bestuur ook bij de gemeente kon aandringen op een “betere” begraafplaats. Tevens werd besloten dat, wanneer: “het hoofd of de vrouw van het gezin ontvalt, toch de vrouw of de man lid blijft”.

In 1941, twaalf jaar na de oprichting, werd op de ledenvergadering, het 10-jarig bestaan herdacht. De aanwezigen werden op een sigaar getrakteerd. Voorzitter en secretaris zijn vanaf de oprichting nog steeds de heren M. Wijnia en T. de Jong, na vele malen te zijn herkozen. Inmiddels was de heer J. Koopmans bode geworden en was er een vacature voor hulpbode. Tijdens de laatste jaarvergaderingen hadden zich helaas niemand beschikbaar gesteld voor hulpbode, zodat de heer Th. Hettinga voorstelde om een “zwart pak” beschikbaar te stellen, om zo langs deze weg een hulpbode te krijgen. Helaas ging het bestuur hiermee niet akkoord.

In 1944 werd de ledenvergadering voor het eerst gehouden in “Hotel de Zevenwouden”, met als eigenaar de heer Migchels.Vanaf de oprichting werden de vergaderingen gehouden in de Bewaarschool. In het verslag van dat jaar lezen we: “Wegens papierschaarste werden er geen convocatiebiljetten rondgebracht. Bij enkele leden hingen aanplakbiljetten voor de ruiten en werd door P.W.de Vries de aankondiging rondgebazuind”.

In 1945 overleed voorzitter Wijnia. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering werd vice-voorzitter de heer S. Bouwsma gekozen tot zijn opvolger.

In 1948 lezen we dat het de heer P. Spoelstra opgevallen is dat er zo weinig jonge dragers zijn. Het antwoord van de voorzitter hierop is dat, de jongeren geen geschikte kleding bezitten. Ook wordt er fl. 150, – ter hand gesteld aan het gemeentebestuur om hiermee de eerste aanzet te geven voor het aanschaffen van een nieuwe luidklok.Tevens wordt besloten om voortaan de overledene te doen overbrengen van het sterfhuis naar de consistorie van de kerk tussen 12.00 – 1.00 des namiddags. De reden werd hierbij niet vermeld.

Op de ledenvergadering van 13 januari 1950 werden de volgende voorstellen aangenomen.

  1. Iedere inwoner van Sloten kan bij betaling zijner contributie lid der vereeniging zijn, bereikt hij de 65-jarige leeftijd en ontvangt hij steun van de Noodwet Drees of eventueel de hiervoor in de plaats komende regeling, dan is hij verder vrijgesteld van contributiebetaling. Is de vader overleden, dan wordt de oudste zoon, wanneer hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, beschouwd als hoofd van het gezin. Tot het gezin worden gerekend: man, vrouw, huishoudster of inwonende dienstbode, kinderen beneden de 18 jaar en inwonende ouderen boven de 65 jaar, indien zij minstens een vol jaar inwonend zijn geweest.
  2. Er werd toegetreden tot de Federatie van begrafenisverenigingen in Friesland.
  3. De lonen werden vastgesteld op: fl. 20, – voor de bode, dragers fl. 5,- en de klokkenluiders fl. 5, -.

Blijkbaar was dit financieel niet haalbaar, want het jaar daarop werden de lonen weer verlaagd met 1 gulden. De contributie van gezinshoofden werd verhoogd van 3 gulden naar 4 gulden en van alleenstaande personen werd het vastgesteld op 3 gulden. De ledenvergaderingen werden in de jaren vijftig bij toerbeurt gehouden in de “Stadsherberg” of “De Zeven Wouden”.

In 1952 werden er voor het eerst rouwdiensten bij begrafenissen gehouden. Dragers hadden hier problemen mee, i.v.m. hun werkzaamheden, want zo staat geschreven: “Ze konden niet zo lang bij hun baas gemist worden”. Ze stellen voor om eerst te begraven en daarna de rouwdienst te houden. Het bestuur zal dit bespreken met de plaatselijke predikanten en de bode mag dit voortaan bij de betrokken familie aankaarten. In een extra ledenvergadering werd tenslotte besloten om het aan de familie over te laten of er wel of geen rouwdienst wordt gehouden.

In 1955 kreeg de vereniging van de gemeente Sloten een lening van fl. 1000,– voor de aanschaf van lange jassen, omdat jassen eerbiediger en gekleder stonden dan capes. Om de renteloze lening wat sneller af te lossen werd door de heer H. Leentjes voorgesteld om aan de dragers te vragen of zij eenmaal gratis wilden dragen. De vergadering vond dit een voortreffelijke oplossing. De nieuwe jassen kwamen bij de voorzitter en de secretaris thuis te hangen, zodat het bestuur er direct toezicht op had. De dragers mochten voorafgaande aan de begrafenis de kleding af halen, maar het moest na afloop op dezelfde dag nog terug gebracht worden.

Tijdens de “controle van de boeken” kwam op de ledenvergadering van 1958 aan het licht dat, er een tekort is van fl. 471,63. De penningmeester Tj.de Jong meldde, dat hij dit uit eigen middelen had aangevuld, maar de vergadering was van mening dat dit een ongezonde toestand was. Er werd voorgesteld om voortaan ook aan de 18-plussers contributie te vragen. Verder kwam de heer H. Leentjes nog met het voorstel om op het “klokkenluiden” te besparen. Stel men komt te overlijden in Sloten en hier is de rouwdienst, maar men wordt begraven in Wijckel, dan kunnen de klokkenluiders wel even snel van Sloten naar Wijckel fietsen om daar ook te luiden. Besloten werd om dit aan de familie over te laten.

In de ledenvergadering van 1961 werd er voor het eerst gesproken over een nieuwe begraafplaats. De ingebruikname hangt af van de “aard van de grond”.

In 1963 werd de nieuwe begraafplaats in gebruik genomen en als grafdelver werd door de gemeente aangesteld de heer H. Leentjes. Ook werd in de ledenvergadering van datzelfde jaar gevraagd om aanschaf van nieuwe hoeden. Het bestuur wenste hierop niet in te gaan, want één hoed kostte wel fl. 40,- en dat was financieel niet haalbaar. Besloten werd om bij de bevolking langs te gaan of men soms een hoed kon missen en deze wilde afstaan aan de vereniging. Ook meldde mevrouw Albada, haar man was bode en inmiddels overleden, dat zij niet langer de jassen in bewaring kon hebben i.v.m. plaatsgebrek. De vergoeding voor de dragers ging omhoog van fl. 5,– naar fl. 8,– en de bode ontvangt voortaan fl. 25, -.

In 1966 werd het klokkenluiden gehalveerd. Voortaan werden de klokken niet meer geluid als men van een begrafenis terug kwam, welke buiten Sloten had plaatsgevonden.

Op de algemene ledenvergadering van 1969 werd de contributie verhoogd. Gezinnen betaalden voortaan fl. 10,- en alleenstaanden, vanaf 18 jaar, fl. 5, -. Ook ditmaal was er een bestuursverkiezing, maar de heer H. B. de Jong stelde zich na 11 jaar niet weer beschikbaar als voorzitter. Hij vond dat  “jongere krachten op tijd moeten worden ingeschakeld”. Het bestuur kreeg de volgende samenstelling: voorzitter A. Schotanus, secretaris H. de Kroon, penningmeester Tj. de Jong en de bestuursleden T. van der Land en G. Swart. Bode was in deze periode de heer F. Hogeterp. Verder bedankte de heer H. Leentjes als klokkenluider nav. zijn pensioengerechtigde leeftijd.

In de jaren zeventig was er weinig animo voor de ledenvergaderingen. Zo lezen we, dat er in 1971 2 leden + het bestuur aanwezig waren; in 1972 2 leden + het bestuur en in 1973 alleen het bestuur en dus helemaal geen leden. Voorzitter A. Schotanus betreurde dit ten zeerste, maar liet de vergaderingen wel doorgaan.

In de 1e ledenvergadering van 1975 werd besloten om een nieuw kistkleed aan te schaffen, maar dan in de kleur: grijs. Tevens werden er 4 paar nieuwe handschoenen aangeschaft.

In de 2e ledenvergadering van ’75, deze werd eerder gehouden i.v.m. het vertrek van bode Hogeterp, moest er een nieuwe bode worden benoemd. Er waren 2 kandidaten, t.w. de heren Van der Tempel en Klijnsma. Beide heren stelden voor de werkzaamheden gezamenlijk te doen. Tot slot bedankte voorzitter Schotanus de vertrekkende bode Hogeterp voor zijn “plicht, getrouwheid en de accurate wijze” waarop deze zijn diensten had verricht en bood hem een envelop met inhoud aan.

In 1982 nam voorzitter Schotanus zelf afscheid na 26 jaar in het bestuur te hebben gezeten. Hem werd een Makkumer aardewerken bord aangeboden met de tekst: “De tiid hâldt gjin skoft”. De heer G. Swart werd zijn opvolger. Ook werd er in dit jaar gesproken over samenvoeging met de RK-begrafenisvereniging.

In de algemene ledenvergadering van 27 januari 1983 werd door het bestuur gemeld, dat de vereniging samen met de RK- begrafenisvereniging verder zouden gaan en voortaan één vereniging werd. Over een echte eerste gezamenlijke vergadering stond niets vermeld in de notulenboeken.

In 1984 werd de heer J. Adema bestuurslid en traden de heren Tj. de Jong en H. de Kroon af na 34 jaar trouwe dienst. De heer J. Klijnsma was inmiddels bode geworden en kreeg tevens de functie van penningmeester. Verder lezen we in het verslag, dat er voor drager T. van der Sluis geen passende jas beschikbaar was en er daarom werd afgesproken dat hij bij toerbeurt een jas kreeg van één van de andere dragers.

In 1985 werd de vergoeding voor de RK-leden vastgesteld op fl. 150, – en voor de overige leden op fl. 500, -. Tevens kon de bevolking in “De Stadsomroeper” lezen dat de vereniging weer graag hoge hoeden wil hebben in de maten 56-59 cm.

 

In 1988 treden de heren Van der Tempel en Adema af, als nieuwe bestuursleden werden gekozen J. Lolkema en Th. van der Sluis. Verder werd er een stofjas en een pieper aangeschaft. De pieper in samenwerking met de vereniging uit Tjerkgaast en de stofjas zal gedragen worden bij het afleggen van de overledenen door de dames Haga en De Vries.

In 1989 werd op de ledenvergadering het 60-jarig jubileum herdacht. Alle aanwezige leden werd een bloemetje aangeboden en in 1990 werd mevrouw F. de Vries tot bestuurslid gekozen, nadat mevrouw Spoelstra afgetreden was.

In 1992 werd de nieuwe hulpbode, de heer Boersma, op de vergadering aan het bestuur voorgesteld. Hij beloofde dat hij zich voor 100% in zal zetten tijdens noodgevallen.

In 1995 werd besloten om de aankondiging van de ledenvergadering voortaan middels aanplakbiljetten te doen i.p.v. een advertentie in de Balkster Courant. De advertentiekosten zijn hoog en er komen helaas weinig leden op af. Verder kwam er een aankondiging in “De Stadsomroeper”.

In 1998 was op de ledenvergadering “financiën” het grootste aandachtspunt waarover gesproken werd. Voortaan was de vergoedingvoor de aflegsters fl. 50, -. Ook was er bericht ontvangen van de politie Fryslân waarin zij meedeelde dat zij zelf niet langer in staat was om het verkeer te komen regelen bij begrafenissen. De bode zal voor vrijwilligers zorgen en als onkostenvergoeding krijgen ze hiervoor fl.25, – Van de gemeente had de vereniging hiervoor oranje hesjes ontvangen.

In 2001 opnieuw een jubileum, de heer J. Klijnsma was 25 jaar bode. Verder werd het volgende voorstel aangenomen. “Een lid, dat na een herinnering zijn of haar contributie nog niet heeft betaald, wordt schriftelijk meegedeeld, dat hij of zij als lid wordt uitgeschreven”.

In 2002 werden ook bij de begrafenisvereniging de guldens verruild voor de euro. Daarom werden alle vergoedingen aangepast in euro’s. De contributie werd vastgesteld op Euro 10, – per persoon. Verder werd besloten om bij te late betaling van de contributie € 2,50 extra aan administratiekosten in rekening te brengen.

Op de ledenvergadering van 2003 werd er begonnen met “een moment van stilte” i.v.m. het overlijden van voorzitter G. Swart in september 2002. Waarnemend voorzitter J. Klijnsma deelde mee, dat de heer Swart meer dan 30 jaar bestuurslid is geweest, waarvan 20 jaar als voorzitter.

I.v.m. de ontstane vacature werd mevr. K. Lubach-van der Wal gekozen in het bestuur. J. Klijnsma was herkiesbaar, doch onder de voorwaarde, dat hij na 20 jaar penningmeester te zijn geweest, deze functie graag door wilde schuiven naar een ander bestuurslid. In de eerstvolgende bestuursvergadering werden de taken opnieuw verdeeld.

Historie van 2004 tot heden.

2004 was o.a. het jaar van de “aula in Balk”. Vele discussies werden hieraan gewijd in de diverse bestuurs-, cluster- of ledenvergaderingen. Als bestuur werd besloten om aan de bouw c.q. verbouw van de aula geen medewerking te verlenen. Ook was het op 25 juni 2004, 75 jaar geleden dat deze begrafenisvereniging werd opgericht.

In de afgelopen 75 jaar hebben de volgende heren de vereniging als voorzitter gediend: M.Wijnia, S.Bouwsma, H.de Kroon, H.B.de Jong, A.Schotanus, G.Swart en Th.van der Sluis. De huidige voorzitter is Th van der Sluis. Tot erelid werd gekozen de heer S.Bouwsma. Opmerkelijk was dat de dagvoorzitter, de Edel Achtbare Heer de Burgemeester Vercouteren op de oprichtingsvergadering gelijk tot erevoorzitter werd benoemd.

Als de vereniging 75 jaar bestaat, ontstaat er enige onzekerheid omtrent de naam van de vereniging. Bij de Kamer van Koophandel is de naam: ”De Laatste Eer” niet bekend. Navraag leert dat onze verenigingsnaam is: Begrafenis- en crematievereniging Sloten.

29 november 2005 overhandigt bode Jan Klijnsma de voorzitter een nieuwe voorzittershamer. De oude is helaas zoek geraakt.

Er is enige commotie omdat er niet altijd vergaderd kan worden in een afgesloten ruimte. Toch wordt er in 2006 afgesproken om de jaarvergadering beurtelings te houden bij de eigenaren van de twee horeca-gelegenheden, omdat zij lid zijn. De contributie wordt niet verhoogd en blijft op € 10 p.p. Julius wil graag stoppen met het penningmeesterschap. Omdat er geen opvolger te vinden is, stelt hij zich herkiesbaar. Er mag in het vervolg maar één bestuurslid per jaar aftreden. 

Op de rayonvergadering wordt gepraat over de samenvoeging van de voorgenomen fusie LSUW en het NVU.

14 februari 2007: We schrijven geschiedenis: De vergadering wordt voor het eerst geleid door een vrouw. ( bestuursvoorzitter Th. Van der Sluis is ziek. Mevr. K. Lubach – van der Wal is zijn plaatsvervanger).

De dragers krijgen nieuwe sjaals en de verkeersregelaars nieuwe hesjes. In december wordt aula “De Cirkel” in Balk geopend. Onze leden kunnen tegen betaling hier gebruik van maken. Hulpbode Boersma vertelt dat zijn dochter Baukje in opleiding is tot begrafenisondernemer. Ze mag stage lopen bij onze vereniging. Later loopt ook haar partner, de heer Stoeten, in Sloten stage. Zij zullen mettertijd de heer Boersma opvolgen als bode in Lemmer en hulpbode in Sloten. Wat betreft de opvolging van Jan Klijnsma, mocht hij in de toekomst willen stoppen als bode, gaat de voorkeur uit naar een inwoner van Sloten.

We gaan met de tijd mee. In 2008 wordt besloten om de contributie zoveel mogelijk per automatische incasso te innen. Dit is een hectische periode met veel werk.

Vanaf 2009 worden jongeren die in het afgelopen jaar 18 geworden zijn schriftelijk benaderd om lid te worden. Er gaat een ledenwervingsbrief uit naar de leden waarvan de partner nog geen lid is. Ook nieuwe inwoners zullen worden geattendeerd op onze vereniging.
Omdat de vereniging 80 jaar bestaat wordt er op de vergadering van 11 februari 2009 getrakteerd op Fries gebak en na afloop van de vergadering op een extra hapje en drankje.

En dan overlijdt onverwacht op 20 november 2009 Jan Klijnsma.

Vergadering van 9 december 2009: De voorzitter merkt op dat de afgelopen weken voor de vereniging niet gemakkelijk zijn geweest i.v.m. het overlijden van de heer Jan Klijnsma. Er zullen een nieuw bestuurslid en een nieuwe bode benoemd moeten worden. Baukje Boersma is voorlopig onze hulpbode.

Januari 2010: De heer Cor Schotanus wordt benoemd als nieuw bestuurslid. We besluiten om het rooster met één jaar door te schuiven.
2011:  aftredend voorzitter                    Th. Van der Sluis
2012:  aftredend secretaris                   K. Lubach- van der Wal
2013:  aftredend penningmeester        J. Lolkema
2014:  aftredend                                   L. van der Goot – Mous
2015:  aftredend                                   C. Schotanus

Januari  2011:Bestuurslid Cor Schotanus deelt mee dat hij de functie van bode op zich wil nemen.  Gosse Haga en Willem van der Goot worden toegevoegd aan het dragersgilde. De bijdrage bij overlijden  van een niet-lid wordt gewijzigd van € 250 in 10% van de uitvaartnota met een minimum van €400,-
De baarwagen op de algemene begraafplaats en het overige materiaal zijn opgeknapt door de fam. Van der Sluis. Wij bezitten verder nog twee baarwagens; deze staan in de St. Fredericuskerk en in de Grutte tsjerke.
Bestuursvergadering: aftredend na 20 jaar: Th. Van der Sluis en tussentijds L. van der Goot. Nieuwe bestuursleden: Auke Bergsma en Fred Haarsma. Auke wordt lid en Fred voorzitter.
De urnenmuur voor begraafplaats It Far is klaar en kan in gebruik worden genomen. De secretaris maakt een infoblad. Alle leden krijgen dit. Het is belangrijk om dit blad bij de waardepapieren te bewaren.

Januari 2012: Klaartje Lubach-van der Wal legt haar functie als secretaris neer. Atsje Boersma-van der Veen volgt haar op. Ter informatie: Het luiden van de kerkklokken bij overlijden gebeurt alleen op verzoek van de nabestaanden. In Sneek is een crematorium geopend. De uitstraling van het gebouw en het hele gebeuren verdient veel lof.

Februari 2013: Julius Lolkema neemt na 25 jaar afscheid als penningmeester. Marijke Dinkla komt in het bestuur als lid en Auke Bergsma neemt het  penningmeesterschap over van Julius.
De contributie wordt vanaf 2014 geïnd per persoon. Ieder lid en krijgt een nummer.
Atsje Boersma (secretaris) digitaliseert het ledenbestand. Ook de verslaggeving en de communicatie gaan nu digitaal.

De jaren 2012 en 2013 staan in het teken van De Federatie van Friese uitvaartverenigingen. Het bestuur van de federatie telt enkele zeer ambitieuze leden. Zo komt er o.a. een gedragscode waaraan de verenigingen zich dienen te houden. Dit geeft de nodige spanningen bij de aangesloten verenigingen. Dit gaat zo ver dat alle bestuursleden van de federatie in de zomer van 2013 opstappen. Vanaf november beginnen de clusters voorzichtig met het zoeken naar een nieuw bestuur. Er komt een “club van 4” onder leiding van Durk Tuinier.
Onze vereniging besluit met de tijd mee te gaan. Er komt een website met de nodige informatie: www.uitvaart-sloten.nl

2014: De “club van 4” heeft er voor gezorgd dat er op 3 maart 2014 een nieuw bestuur gekozen is voor:                               
          De Federatie van Friese uitvaartverenigingen.
Om wat uitgebreider kennis te maken met de besturen van de lokale verenigingen zijn er 5 regiovergaderingen, waarin het nieuwe bestuur zich presenteert. Het nieuwe bestuur wil in overleg met de regio de beleidsvoorbereiding en de beleidsdiscussies voeren. Iedereen is ingenomen met de gang van zaken.
De gemeente is eigenaar van de Algemene begraafplaats in Sloten. Bij elke begrafenis zal er in het vervolg een voorloper, Anne van der Molen, van de gemeente aanwezig zijn bij een begrafenis. De uiterste begraaftijd wordt gesteld op 15.30 uur.
November 2014 wordt ons bestuur en het bestuur van Plaatselijk Belang uitgenodigd voor een informatief overleg omtrent het opknappen en omvormen van de Algemene Begraafplaats. De gemeente gaat o.a. een aantal heggen weg halen, een aantal heggen snoeien of herplanten, het terrein ophogen; dit alles met behoud van het karakter van de begraafplaats. Daarnaast zullen graven geruimd worden en stenen recht gezet worden. Over de hoogte van de heg rond de begraafplaats zullen wij mee denken in onze jaarvergadering van januari 2015.

2015:De gemeente heeft de Algemene Begraafplaats keurig opgeknapt en meer onderhoudsarm gemaakt. Het karakter van de begraafplaats is behouden. ( Een plattegrond vindt u op onze site.)
Op de ledenvergadering in januari nemen we afscheid van Sjoerd Lolkema als drager. We hebben nu nog 5 dragers.
Als er iemand overleden is, wordt naar zeer oude gewoonte, de klok geluid. Naar aanleiding van dit gegeven vertelt Cor Schotanus een anecdote. Cor werkte destijds op de secretarie van de gemeente Sloten. 
Aldert van Milgen, gemeentesecretaris, ging altijd klokslag 12 uur naar huis om te eten. Op een dag werd om half 12 de klok geluid ter ere van een overledene. Van Milgen hoorde de klok, stond op en ging naar huis om te eten. Eenmaal thuis gekomen zag hij zijn vergissing. Hij belde terstond naar de secretarie om te vertellen dat hij te vroeg naar huis was gegaan.
De Cluster Gaasterlân-Sleat: Het bestuur van de Cluster is verjongd. Het nieuwe bestuur gaat De Cluster weer nieuw leven in blazen. Cor Schotanus is secretaris geworden en Johan Kranenburg voorzitter.  Spoelstra (echt jong) zal mettertijd penningmeester worden. Cor vindt het een eer dat hij als 50-plusser nog een bestuur kan verjongen.

2016: De vereniging heeft een koeling aangeschaft
De dragers: Op onze bestuursvergaderingen hebben we meermalen gepraat over onze dragers. Bij veel begrafenissen draagt de familie zelf. Maar voor als het nodig is, hebben wij dragers ter beschikking. Wij vinden dat deze heren er keurig horen uit te zien. De vereniging heeft in 1955 jassen aangeschaft en een hoed. De rest van het tenue moeten de dragers zelf verzorgen. We gaan ons in 2017 oriënteren op wat we willen en wat er mogelijk is.
Bestuursverkiezing: Om te voorkomen dat er twee of meer bestuursleden met een dragende functie tegelijk uit het bestuur gaan, is er wat geschoven met de datum van aftreden. Zo zijn Atsje Boersma en Marijke Dinkla nu aftredend. Ze willen allebei nog wel 3 jaar doorgaan. Ze worden met algemene stemmen herbenoemd. Atsje Boersma-van der Veen neemt het beheer van de site op zich.

2017: De Algemene Begraafplaats: de nieuwe gemeente heeft keurig werk geleverd. Na een overleg op de begraafplaats planten ze nog op ons verzoek 5 nieuwe bomen in de open ruimte en aan de buitenkant van de ingang aan elke kant van het pad een magnolia.
De dragers: Dit is het jaar geworden met als hoofdonderwerp “onze dragers”. Op de ledenvergadering kwam de leeftijd van de dragers aan de orde. Als reactie daarop hebben we nagedacht over “verjongen” of het inhuren van studentendragers.
Dat laatste vinden we niet passen bij het karakter van onze vereniging. Zo zijn we gekomen tot een verjongingsslag.
Ook omtrent de kleding was kommentaar op de laatste ledenvergadering. Metname het dragen van een zwarte broek blijkt broeken van veel verschillende kleuren en materialen op te leveren. We gaan aan de slag. Ons streven is om op de ledenvergadering van 2018 een nieuw tenue te tonen.
Het bestuur: Marijke Dinkla treedt tussentijds af. We vinden in Pedro Pander een actief en betrokken bestuurslid.
Cor is aftredend als bestuurslid; maar bij gebrek aan een opvolger is Cor voorlopig nog bestuurslid en adviseur.

2018: Bestuur: Fred Haarsma verlaat na 9 jaar voorzitterschap het bestuur.We hebben 2 nieuwe bestuursleden: Jittie Bakker treedt aan als voorzitter en Jannie Laanstra als bestuurslid. Dit betekent dat Cor het bestuur kan verlaten als lid en aan kan blijven als adviseur.
Bij de dragers is er een verjongingsslag: Jouke op de Hoek en Reitze Schotanus zijn 2 nieuwe dragers. Gert van de Beek  wordt vaste drager. Dan blijven nog Jacob op de Hoek en Hartman Feenstra. We zoeken nog een zesde drager.
Voor deze 6 mannen komt er een nieuw tenue: een donkerblauw colbert met een grijze terlenka broek; een blauw overhemd met een strik, een regenjas en zwarte veterschoenen.
Op de ledenvergadering nemen we de volgende bwesluiten aan:
 - We nemen het nieuwe Huishoudelijk Reglement aan. ( zie site)
 - Als de penningmeester een herinneringsnota stuurt, verhoogt hij de contirbutie met € 2,50.

2019:

2020: Op de ledenvergadering van 13 februari nemen we de nieuwe Rekentool van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen aan. Van 18 tot 75 jaar kan men lid worden.
a. als men een leeftijdgebonden instapbedrag betaalt, en een jaarlijkse contributie dan heeft men recht op een uitkering.. 
b. ziet men af van de uitkering, dan kan men ten allen tijde lid worden. Men is dan verplicht om contributie te betalen.